Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm thân thể Sinh viên nhập trường năm học 2017 - 2018