I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 1. Chức năng

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch, công tác quản lý tài chính, tài sản theo chế độ kế toán.

- Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm và kế hoạch tài chính theo giai đoạn phát triển của Nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch tài chính của các đơn vị; Bám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

2.2. Công tác tài chính - kế toán

- Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán.

- Thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật tư, tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm luật tài chính, kế toán.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

- Lập báo cáo tài chính và thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định.

- Bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

- Tham gia công tác xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. Họ tên: CN.Nguyễn Thị Hằng Nga

- Chức vụ: KTT-TP KHTC

- Điện thoại: 0942994995

- Email: hangngadhyk@gmail.com

2. Họ tên: CN. Nguyễn Thị Hạnh

- Chức vụ: PTP - KHTC

- Điện thoại: 0914940188

- Email: hanhtcydtn@gmail.com

3. Họ tên: CN. Nguyễn Tiến Dũng

- Chức vụ: PTP - KHTC

- Điện thoại: 0912454717

- Email: nguyentiendungydtn@gmail.com

4. Họ tên: CN. Lý Công Minh

- Chức vụ: Kế toán viên

- Điện thoại: 01689221341

- Email: lyminhtn@gmail.com

5. Họ tên: CN. Nguyễn Thị Xuân Thu

- Chức vụ: Kế toán tổng hợp

- Điện thoại: 0917333382

- Email: xuanthuydtn@gmail.com

 

6. Họ tên: CN. Vũ Thị Mai Anh

- Chức vụ: Kế toán viên

- Điện thoại: 0974181183

- Email: Vumaianhydtn@gmail.com

7. Họ tên: CN. Hoàng Cẩm Vân

- Chức vụ: Kế toán viên

- Điện thoại: 0912866687

- Email: camvanydtn@gmail.com

8. Họ tên: CN. Bùi Phương Nga

- Chức vụ: Thủ quỹ

- Điện thoại: 0988861691

- Email: Phuongnga.bpn@gmail.com

9. Họ tên: CN. Nguyễn Thị Thanh Hoa

- Chức vụ: Thủ kho

- Điện thoại: 01696632610

- Email: Thanhhoa261@gmail.com

III. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Bảng phân công nhiệm vụ chi tiết ( bấm vào đây để tải về)