1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 11 tầng 

- Điện thoại: 0208.3900587

2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch Tài chính là đơn vị chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Giám hiệu thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch, công tác quản lý tài chính, tài sản theo chế độ kế toán. Thực hiện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác kế hoạch

- Xây dựng kế hoạch tài chính theo giai đoạn phát triển của Nhà trường và xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch tài chính của các đơn vị; Bám sát tình hình thực hiện kế hoạch của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể.

2.2.2. Công tác tài chính - kế toán

- Tổ chức, điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán.

- Thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực chế độ kế toán.

- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng vật tư, tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Nhà trường.

- Lập báo cáo tài chính và thực hiện công tác công khai tài chính theo quy định.

- Bảo quản tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng và lưu trữ.

- Tham gia công tác xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường.

- Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.

3. Lịch sử hình thành

Phòng Kế hoạch Tài chính từ tháng 10 năm 2011 trở về trước là một bộ phận Tài vụ trong phòng Hành chính –Tài vụ (bao gồm các bộ phận Hành chính, Tổ chức và Tài vụ), thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ về công tác quản lý Tài chính của Nhà trường.

Tháng 10 năm 2011, Phòng Kế hoạch – Tài chính được thành lập theo Quyết định số 1163/QĐ-ĐHTN  ngày 13 tháng 10 năm 2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.