Thứ 3, ngày 07/12/2021

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

09/11/2020 08:54:00 - Lượt xem: 165

TB Thu HP, KPĐT 2020-2021

Chi tiết

Thông báo số 722/TB-YD ngày 31/08/2017

11/09/2017 11:05:02 - Lượt xem: 563

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Quyết định số 1023/QĐ-YD ngày 01/08/2017

11/09/2017 11:04:37 - Lượt xem: 517

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 755/TB-YD ngày 09/09/2016

11/09/2017 11:01:30 - Lượt xem: 524

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Quyết định số 1691/QĐ-YD ngày 09/09/2016

11/09/2017 11:01:20 - Lượt xem: 457

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Quyết định số 485A/QĐ-YD ngày 09/09/2016

11/09/2017 10:53:28 - Lượt xem: 439

Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học, Đại học và Cao đẳng từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Chi tiết

Thông báo số 490/TB-YD ngày 19/8/2015

11/09/2017 10:52:10 - Lượt xem: 514

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Quyết định số 110/QĐ-YD ngày 12/01/2016

11/09/2017 10:51:46 - Lượt xem: 488

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Quyết định số 1382/QĐ-YD ngày 19/8/2015

11/09/2017 10:51:20 - Lượt xem: 448

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Quyết định số 1380/QĐ-YD ngày 19/8/2015

11/09/2017 10:49:17 - Lượt xem: 436

Quy định mức thu chi phí đào tạo Đại học, Sau Đại học đối với SV và học viên Lào, Campuchia năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Quyết định số 1379/QĐ-YD ngày 19/8/2015

11/09/2017 10:48:54 - Lượt xem: 497

Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học, Đại học, Cao đẳng năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Thông báo số 527/TB-YD ngày 04/08/2014

11/09/2017 10:45:37 - Lượt xem: 525

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Quyết định số 989/QĐ-YD ngày 04/8/2014

11/09/2017 10:44:42 - Lượt xem: 568

Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Quyết định số 987/QĐ-YD ngày 04/8/2014

11/09/2017 10:42:42 - Lượt xem: 522

Quy định mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Quyết định số 986/QĐ-YD ngày 04/8/2014

11/09/2017 10:41:33 - Lượt xem: 511

Quy định mức thu chi phí đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp năm học 2014 - 2015

Chi tiết