Thứ 5, ngày 19/05/2022

Nghị định số: 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016

17/08/2017 09:27:02 - Lượt xem: 592

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN

Chi tiết

Luật số: 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

17/08/2017 09:24:38 - Lượt xem: 631

LUẬT KẾ TOÁN

Chi tiết

Luật số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015

17/08/2017 09:21:04 - Lượt xem: 566

Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội, số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Chi tiết

Thông tư số: 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009

17/08/2017 08:56:41 - Lượt xem: 543

BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN CÔNG KHAI ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Chi tiết

Thông tư số 21/2005/BTC ngày 22/3/2005

17/08/2017 08:51:26 - Lượt xem: 571

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ

Chi tiết

Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006

17/08/2017 08:49:05 - Lượt xem: 628

QUY ĐỊNH QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Chi tiết

Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ tài chính

17/08/2017 08:46:21 - Lượt xem: 1492

Ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Chi tiết

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006

17/08/2017 08:44:21 - Lượt xem: 783

Ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Chi tiết