Thứ 3, ngày 21/03/2023

Công văn 540 /ĐHYD-KHTC ngày 23 tháng 06 năm 2022

13/03/2023 17:39:29 - Lượt xem: 4

Công văn 540 xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch NSNN 3 năm 2023-2025

Chi tiết

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2023

13/03/2023 17:36:11 - Lượt xem: 4

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2022

13/03/2023 14:19:21 - Lượt xem: 3

Thông báo về việc thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2022

Chi tiết

Quyết đinh 405/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 03 năm 2023

09/03/2023 07:52:27 - Lượt xem: 21

Quyết đinh 405/QĐ-ĐHYD ngày 01 tháng 03 năm 2023

Chi tiết

Quyết định 402/QĐ - ĐHYD ngày 01 tháng 03 năm 2023

08/03/2023 14:30:13 - Lượt xem: 15

Quyết định 402/QĐ - ĐHYD ngày 01 tháng 03 năm 2023

Chi tiết

Quyết định 2442/QĐ-ĐHYD ngày 21 tháng 11 năm 2022

22/11/2022 15:13:27 - Lượt xem: 187

Quyết định 2442/QĐ-ĐHYD ngày 21 tháng 11 năm 2022

Chi tiết

Quyết định 2236/QĐ -ĐHYD ngày 27 tháng 10 năm 2022 phần 2

22/11/2022 15:10:53 - Lượt xem: 112

Quyết định 2236/QĐ -ĐHYD ngày 27 tháng 10 năm 2022 phần 2

Chi tiết

Quyết định 2236/QĐ -ĐHYD ngày 27 tháng 10 năm 2022 phần 1

22/11/2022 15:09:23 - Lượt xem: 100

Quyết định 2236/QĐ -ĐHYD ngày 27 tháng 10 năm 2022 phần 1

Chi tiết

Công văn 1700/ĐHYD-KHTC ngày 17/12/2021

21/12/2021 10:09:48 - Lượt xem: 250

Công văn về việc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022

Chi tiết

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2022

21/12/2021 10:06:08 - Lượt xem: 250

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2022

Chi tiết

Quyết định 2638/QĐ-ĐHYD ngày 14/12/2021

17/12/2021 17:06:17 - Lượt xem: 444

Quyết định 2638/QĐ-ĐHYD ngày 14/12/2021

Chi tiết

Quyết định số 1882/QĐ-ĐHYD ngày 22/09/2021

12/10/2021 15:43:08 - Lượt xem: 613

Quyết định số 1882/QĐ-ĐHYD ngày 22/09/2021

Chi tiết

Quy chế CTNB 2021

05/03/2021 10:41:15 - Lượt xem: 1018

Quy chế CTNB 2021

Chi tiết

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021

05/03/2021 10:35:23 - Lượt xem: 349

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021 (ĐHTN)

Chi tiết

Hướng dẫn lập DT NSNN 2021

29/01/2021 13:16:54 - Lượt xem: 390

Chi tiết