Thứ 6, ngày 20/09/2019

Thông báo sô 962/TB_ĐHYD ngày 19/08/2019

19/08/2019 14:58:27 - Lượt xem: 29

Thông báo về thời gian hoàn trả tiền miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Thông báo số 418/TB-ĐHYD ngày 12 tháng 4 năm 2019

12/04/2019 15:03:38 - Lượt xem: 114

V/v Ủy quyền quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Chi tiết

Thông báo số 162/TB-ĐHYD ngày 23 tháng 01 năm 2019

24/01/2019 14:41:41 - Lượt xem: 153

Thông báo v/v thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2018

Chi tiết

Thông báo số 1299/TB-ĐHYD ngày 12/12/2018

12/12/2018 09:53:24 - Lượt xem: 161

Thông báo v/v Đăng ký gảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Chi tiết

Thông báo số 906/TB-ĐHYD ngày 10/9/2018

11/09/2018 15:32:08 - Lượt xem: 277

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Thông báo số 406/TB-ĐHYD ngày 26/4/2018

26/04/2018 14:40:46 - Lượt xem: 355

V/v triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax)

Chi tiết

Thông báo số 40/TB-ĐHYD ngày 18 tháng 01 năm 2018

27/02/2018 13:48:38 - Lượt xem: 328

Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm học phí lần 1 của kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 167/TB-ĐHYD ngày 26 tháng 01 năm 2018

01/02/2018 11:03:39 - Lượt xem: 357

Thông báo v/v thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2017

Chi tiết

Công văn số 1036/CV-ĐHYD ngày 04/12/2017

05/12/2017 11:09:29 - Lượt xem: 519

Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017

Chi tiết

Thông báo số 865/TB-YD ngày 16/10/2017

17/10/2017 10:32:15 - Lượt xem: 429

v/v đăng ký và cung cấp mã số thuế, số chứng minh thu nhân dân

Chi tiết

Thông báo số 762/TB-YD ngày 18/9/2017

19/09/2017 10:02:42 - Lượt xem: 408

Thông báo về thời gian trả tiền học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017 cho SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí (từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017

Chi tiết

Thông báo số 754/TB-YD ngày 15/8/2017

19/09/2017 09:54:04 - Lượt xem: 336

Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm thân thể Sinh viên nhập trường năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 722/TB-YD ngày 31/08/2017

06/09/2017 16:45:01 - Lượt xem: 379

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 755/TB-YD ngày 09/09/2016

17/08/2017 14:53:27 - Lượt xem: 339

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Thông báo số 490/TB-YD ngày 19/8/2015

17/08/2017 14:52:08 - Lượt xem: 330

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2015 - 2016

Chi tiết