Thứ 3, ngày 20/11/2018

Thông báo số 906/TB-ĐHYD ngày 10/9/2018

11/09/2018 15:32:08 - Lượt xem: 86

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Thông báo số 406/TB-ĐHYD ngày 26/4/2018

26/04/2018 14:40:46 - Lượt xem: 155

V/v triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax)

Chi tiết

Thông báo số 40/TB-ĐHYD ngày 18 tháng 01 năm 2018

27/02/2018 13:48:38 - Lượt xem: 195

Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm học phí lần 1 của kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 167/TB-ĐHYD ngày 26 tháng 01 năm 2018

01/02/2018 11:03:39 - Lượt xem: 228

Thông báo v/v thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2017

Chi tiết

Công văn số 1036/CV-ĐHYD ngày 04/12/2017

05/12/2017 11:09:29 - Lượt xem: 375

Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017

Chi tiết

Thông báo số 865/TB-YD ngày 16/10/2017

17/10/2017 10:32:15 - Lượt xem: 307

v/v đăng ký và cung cấp mã số thuế, số chứng minh thu nhân dân

Chi tiết

Thông báo số 762/TB-YD ngày 18/9/2017

19/09/2017 10:02:42 - Lượt xem: 292

Thông báo về thời gian trả tiền học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017 cho SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí (từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017

Chi tiết

Thông báo số 754/TB-YD ngày 15/8/2017

19/09/2017 09:54:04 - Lượt xem: 236

Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm thân thể Sinh viên nhập trường năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 722/TB-YD ngày 31/08/2017

06/09/2017 16:45:01 - Lượt xem: 278

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 755/TB-YD ngày 09/09/2016

17/08/2017 14:53:27 - Lượt xem: 234

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Thông báo số 490/TB-YD ngày 19/8/2015

17/08/2017 14:52:08 - Lượt xem: 214

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Thông báo số 1068/TB-YD ngày 31/12/2014

17/08/2017 14:48:47 - Lượt xem: 239

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Thông báo số 527/TB-YD ngày 04/08/2014

17/08/2017 14:46:28 - Lượt xem: 216

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Thông báo số 584/TB-YD ngày 12/9/2013

17/08/2017 14:44:37 - Lượt xem: 201

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2013 - 2014

Chi tiết