Thứ 6, ngày 22/09/2017

Thông báo số 762/TB-YD ngày 18/9/2017

19/09/2017 10:02:42 - Lượt xem: 7

Thông báo về thời gian trả tiền học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017 cho SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí (từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017

Chi tiết

Thông báo số 754/TB-YD ngày 15/8/2017

19/09/2017 09:54:04 - Lượt xem: 6

Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm thân thể Sinh viên nhập trường năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 722/TB-YD ngày 31/08/2017

06/09/2017 16:45:01 - Lượt xem: 20

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 755/TB-YD ngày 09/09/2016

17/08/2017 14:53:27 - Lượt xem: 15

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2016 - 2017

Chi tiết

Thông báo số 490/TB-YD ngày 19/8/2015

17/08/2017 14:52:08 - Lượt xem: 14

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2015 - 2016

Chi tiết

Thông báo số 1068/TB-YD ngày 31/12/2014

17/08/2017 14:48:47 - Lượt xem: 8

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Thông báo số 527/TB-YD ngày 04/08/2014

17/08/2017 14:46:28 - Lượt xem: 14

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2014 - 2015

Chi tiết

Thông báo số 584/TB-YD ngày 12/9/2013

17/08/2017 14:44:37 - Lượt xem: 10

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2013 - 2014

Chi tiết