Thứ 6, ngày 03/07/2020

Thông báo sô 1478/TB_ĐHYD ngày 17/12/2019

17/12/2019 03:27:05 - Lượt xem: 214

Thời gian trả tiền miễn, giảm học phí của kỳ II năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Bảng tính miễn giảm học phí kỳ 1/2019/2020 (Dự thảo)

10/12/2019 00:55:18 - Lượt xem: 2085

Bảng tính miễn giảm học phí kỳ 1/2019/2020 (Dự thảo)

Chi tiết

Bảng chuyển đổi vị trí công tác ngày 01/10/2019

03/10/2019 07:59:27 - Lượt xem: 269

Bảng chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi năm học 2019 - 2020 của Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chi tiết

Thông báo sô 962/TB_ĐHYD ngày 19/08/2019

19/08/2019 14:58:27 - Lượt xem: 251

Thông báo về thời gian hoàn trả tiền miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Thông báo số 418/TB-ĐHYD ngày 12 tháng 4 năm 2019

12/04/2019 15:03:38 - Lượt xem: 317

V/v Ủy quyền quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Chi tiết

Thông báo số 162/TB-ĐHYD ngày 23 tháng 01 năm 2019

24/01/2019 14:41:41 - Lượt xem: 304

Thông báo v/v thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2018

Chi tiết

Thông báo số 1299/TB-ĐHYD ngày 12/12/2018

12/12/2018 09:53:24 - Lượt xem: 274

Thông báo v/v Đăng ký gảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Chi tiết

Thông báo số 906/TB-ĐHYD ngày 10/9/2018

11/09/2018 15:32:08 - Lượt xem: 391

Thông báo v/v thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2018 - 2019

Chi tiết

Thông báo số 406/TB-ĐHYD ngày 26/4/2018

26/04/2018 14:40:46 - Lượt xem: 461

V/v triển khai dịch vụ thuế điện tử (eTax)

Chi tiết

Thông báo số 40/TB-ĐHYD ngày 18 tháng 01 năm 2018

27/02/2018 13:48:38 - Lượt xem: 421

Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm học phí lần 1 của kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo số 167/TB-ĐHYD ngày 26 tháng 01 năm 2018

01/02/2018 11:03:39 - Lượt xem: 448

Thông báo v/v thực hiện Quyết toán Thuế Thu nhập cá nhân năm 2017

Chi tiết

Công văn số 1036/CV-ĐHYD ngày 04/12/2017

05/12/2017 11:09:29 - Lượt xem: 654

Hội nghị tổng kết công tác tài chính năm 2017

Chi tiết

Thông báo số 865/TB-YD ngày 16/10/2017

17/10/2017 10:32:15 - Lượt xem: 525

v/v đăng ký và cung cấp mã số thuế, số chứng minh thu nhân dân

Chi tiết

Thông báo số 762/TB-YD ngày 18/9/2017

19/09/2017 10:02:42 - Lượt xem: 493

Thông báo về thời gian trả tiền học phí 6 tháng năm học 2016 - 2017 cho SV thuộc đối tượng miễn giảm học phí (từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2017

Chi tiết

Thông báo số 754/TB-YD ngày 15/8/2017

19/09/2017 09:54:04 - Lượt xem: 416

Thông báo v/v nhận thẻ Bảo hiểm thân thể Sinh viên nhập trường năm học 2017 - 2018

Chi tiết