Thông báo v/v Đăng ký gảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc