Thông báo về thời gian hoàn trả tiền miễn, giảm học phí kỳ II năm học 2018 - 2019