Thông báo về thời gian chi trả tiền miễn giảm học phí lần 1 của kỳ 1 năm học 2017 - 2018