Thời gian trả tiền miễn, giảm học phí của kỳ II năm học 2018 - 2019