Bảng tính miễn giảm học phí kỳ 1/2019/2020 (Dự thảo)