Thứ 3, ngày 21/03/2023

Công khai tài chính 2021-2022 (TT 36/2017)

19/10/2022 13:49:12 - Lượt xem: 122

Công khai tài chính 2021-2022 (TT 36/2017)

Chi tiết

Quyết toán Thu - Chi Ngân sách nhà nước năm 2021 ( TT 90/2018)

19/10/2022 10:58:51 - Lượt xem: 104

Quyết toán Thu - Chi Ngân sách nhà nước năm 2021 ( TT 90/2018)

Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi NSNN năm 2021 (TT90/2018)

19/10/2022 10:57:08 - Lượt xem: 101

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi NSNN năm 2021 (TT90/2018)

Chi tiết

Quyết toán Thu - Chi Ngân sách nhà nước năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

12/08/2021 16:10:51 - Lượt xem: 356

Quyết toán Thu - Chi Ngân sách nhà nước năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi NSNN năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

12/08/2021 16:01:49 - Lượt xem: 352

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi NSNN năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

Chi tiết

Công khai tài chính 2020-2021 (TT 36/2017)

12/08/2021 14:22:37 - Lượt xem: 349

Công khai tài chính 2020-2021 (TT 36/2017)

Chi tiết

Dự toán NSNN 2021

19/05/2021 11:18:09 - Lượt xem: 327

Chi tiết

Công khai dự toán 2020

27/08/2020 11:03:35 - Lượt xem: 494

Dự toán 2020

Chi tiết

Công khai dự toán 2020

20/07/2020 07:30:55 - Lượt xem: 384

Dự toán NSNN 2020

Chi tiết

Công khai Mẫu biểu 21

16/07/2020 16:34:25 - Lượt xem: 437

Thông báo Công khai tài chính năm học 2019-2020

Chi tiết

Công khai Tài chính Năm học 2017 - 2018

04/10/2018 16:25:16 - Lượt xem: 792

Công khai Tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2017

10/07/2018 09:04:49 - Lượt xem: 816

Công khai Tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2016

16/08/2017 17:10:45 - Lượt xem: 1160

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2015

16/08/2017 17:09:51 - Lượt xem: 989

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2014

16/08/2017 17:07:55 - Lượt xem: 960

Chi tiết