Thứ 5, ngày 19/05/2022

Quyết toán Thu - Chi Ngân sách nhà nước năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

12/08/2021 16:10:51 - Lượt xem: 157

Quyết toán Thu - Chi Ngân sách nhà nước năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

Chi tiết

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi NSNN năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

12/08/2021 16:01:49 - Lượt xem: 162

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi NSNN năm 2020 (TT 61/2017, TT 90/2018)

Chi tiết

Công khai tài chính 2020-2021 (TT 36/2017)

12/08/2021 14:22:37 - Lượt xem: 168

Công khai tài chính 2020-2021 (TT 36/2017)

Chi tiết

Dự toán NSNN 2021

19/05/2021 11:18:09 - Lượt xem: 178

Chi tiết

Công khai dự toán 2020

27/08/2020 11:03:35 - Lượt xem: 310

Dự toán 2020

Chi tiết

Công khai dự toán 2020

20/07/2020 07:30:55 - Lượt xem: 279

Dự toán NSNN 2020

Chi tiết

Công khai Mẫu biểu 21

16/07/2020 16:34:25 - Lượt xem: 314

Thông báo Công khai tài chính năm học 2019-2020

Chi tiết

Công khai Tài chính Năm học 2017 - 2018

04/10/2018 16:25:16 - Lượt xem: 698

Công khai Tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2017

10/07/2018 09:04:49 - Lượt xem: 695

Công khai Tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2016

16/08/2017 17:10:45 - Lượt xem: 1047

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2015

16/08/2017 17:09:51 - Lượt xem: 877

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2014

16/08/2017 17:07:55 - Lượt xem: 856

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2013

16/08/2017 17:06:38 - Lượt xem: 773

Chi tiết

Công khai tài chính năm 2012

16/08/2017 17:05:24 - Lượt xem: 676

Chi tiết