Thứ 3, ngày 21/03/2023

Công văn 540 /ĐHYD-KHTC ngày 23 tháng 06 năm 2022

13/03/2023 17:39:29 - Lượt xem: 3

Công văn 540 xây dựng dự toán ngân sách năm 2023 và kế hoạch NSNN 3 năm 2023-2025

Chi tiết

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2023

13/03/2023 17:36:11 - Lượt xem: 3

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2023

Chi tiết

Công văn 1700/ĐHYD-KHTC ngày 17/12/2021

21/12/2021 10:09:48 - Lượt xem: 249

Công văn về việc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022

Chi tiết

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2022

21/12/2021 10:06:08 - Lượt xem: 249

Phụ lục xây dựng dự toán năm 2022

Chi tiết

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021

05/03/2021 10:35:23 - Lượt xem: 349

XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021 (ĐHTN)

Chi tiết

Hướng dẫn lập DT NSNN 2021

29/01/2021 13:16:54 - Lượt xem: 390

Chi tiết

Mẫu biểu Lập DTNSNN 2021

29/01/2021 13:15:22 - Lượt xem: 372

Mẫu biểu file Exel

Chi tiết

XD DTNSNN 2020

09/11/2020 09:09:15 - Lượt xem: 310

XD DTNSNN 2020

Chi tiết

Công văn số 1037/CV-ĐHYD ngày 04/12/2017

05/12/2017 11:12:58 - Lượt xem: 1171

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2018

Chi tiết

Công văn số 1247/ĐHTN-KHTC ngày 04/7/2017

06/09/2017 14:59:55 - Lượt xem: 939

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2018

Chi tiết

Công văn số 2428/ĐHTN-KHTC ngày 7/12/2015

18/08/2017 08:21:07 - Lượt xem: 905

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2016

Chi tiết

Thông tư số 102/2015/TT-BTC ngày 30/06/2015

18/08/2017 08:20:36 - Lượt xem: 917

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Chi tiết

Công văn số 803/ĐHTN-KHTC ngày 18/6/2014

18/08/2017 08:18:36 - Lượt xem: 968

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2015

Chi tiết

Công văn số 821/ĐHTN-KHTC ngày 17/6/2013

18/08/2017 08:04:32 - Lượt xem: 698

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2014

Chi tiết

Công văn số 826/ĐHTN-KHTC ngày 02/7/2012

18/08/2017 08:01:52 - Lượt xem: 698

Hướng dẫn lập Dự toán NSNN năm 2013

Chi tiết