XD Kế hoạch Dự toán NSNN 2021 (CV số 247/CV-ĐHYD ngày 4/3/2021)

http://khtc.tump.edu.vn/uploads/media/XD%20DT%20NSNN%202021%20%C4%90HTN/206_Xay_dung_ke_hoach_va_du_toan_ngan_sach_nha_nuoc_nam_2021_20210302034833847840_20210304105323734730.pdf

http://khtc.tump.edu.vn/uploads/media/XD%20DT%20NSNN%202021%20%C4%90HTN/247_Xay_dung_ke_hoach_va_du_toan_ngan_sach_nha_nuoc_nam_2021_20210304105249181180.pdf

http://khtc.tump.edu.vn/uploads/media/XD%20DT%20NSNN%202021%20%C4%90HTN/206_Xay_dung_ke_hoach_va_du_toan_ngan_sach_nha_nuoc_nam_2021_20210302034833847840_20210304105323734730.pdf