Thứ 5, ngày 19/05/2022

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, Tầng 2, tòa nhà 11 Tầng

Điện thoại: (+84) 208 3900 587

Điện thoại: (+84) 208 3855 710

Email: phongkehoachtaichinhdhydtn@tnmc.edu.vn

Website: http://khtc.tump.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/Ph%C3%B2ng-K%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-T%C3%A0i-Ch%C3%ADnh-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90%E1%BA%A1i-h%E1%BB%8Dc-Y-D%C6%B0%E1%BB%A3c-Th%C3%A1i-Nguy%C3%AAn-110490827392182/