Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ tài chính về việc ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước