Bảng chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi năm học 2019 - 2020 của Phòng Kế hoạch - Tài chính