PHÒNG PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC

 Địa chỉ: Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên - Tòa nhà 11 tầng, tầng 2.

 Điện thoại: 02083 900 587 - 02083 750 111

 Email:phongkehoachtaichinhdhydtn@tnmc.edu.vn

 Website: http://khtc.tump.edu.vn