Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ban hành Quyết định về việc quy đinh mức thu chi phí đào tạo Sau Đại học, Đại học và Cao đẳng từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Học phí, kinh phí được tính theo tháng, một năm thu mười tháng. Chi tiết theo file đính kèm.