Hệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thông báo đến lãnh đạo các đơn vị, toàn thể sinh viên về việc thu tiền nhà, tiền điện, tiền nước hàng tháng của Khu nội trú