Xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2021 theo yêu cầu tại Văn bản số 261/ĐHTN-KHTC ngày 1/3/2021 của Đại học Thái Nguyên.
(Chi tiết xem tại chuyên mục HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN NSNN đã update trong trang Web)