Quy định mức thu chi phí đào tạo cho từng học phần năm học 2018 - 2019 của các lớp năm thứ nhất